Expertises

Destination Branding, Marketing & Placemaking

Toerisme heeft zich ontwikkeld tot een dynamische en snelgroeiende sector, die een interdisciplinair studie- en onderzoeksveld creeërt. De toeristische sector biedt economische voordelen, groei en kansen voor mensen en bedrijven in bestemmingsgebieden. Tegelijkertijd blijft het koppelen van vraag (toeristen) en aanbod (bestemmingen) een uitdaging. Het zal altijd leiden tot een permanente maar schommelende stroom consumenten van en naar bestemmingsgebieden. In tegenstelling tot bijna alle andere economische goederen en diensten zijn het in toerisme niet de goederen en diensten maar consumenten die worden ‘gedistribueerd’. Zonder de rol en het belang van de toerist als consument te willen bagatelliseren, is het duidelijk dat de positie van bestemmingsgebieden steeds belangrijker wordt. Binnen deze onderzoekslijn bestuderen wij de verschillende aspecten van de bestemming vanuit toeristisch perspectief zoals de complexiteit van toeristische ontwikkelingen op internationale bestemmingen en onderzoek naar de daarmee samenhangende veelvoud aan ontwikkelingen in, richting en tussen toeristische bestemmingen. Belangrijke aandacht wordt besteed aan onderzoek naar ontwikkelingsprocessen, die op bestemmingsniveaus plaatsvinden.

Onze experts en contactpersonen: Harald BuijtendijkMiranda CornelisseDineke KoertsBen Offringa

Allianties en connecties met het werkveld: The United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Pacific Asia Travel Association (PATA), The Netherlands Board of Tourism & Conventions (NBTC).

Tourist Experience & Behavior

De essentie van toerisme in de wereld van vandaag is het ontwikkelen en leveren van reis- en bezoekerservaringen aan een verscheidenheid aan personen en groepen die willen zien, begrijpen en ervaren wat het karakter is van de verschillende bestemmingen en de manier waarop mensen in deze bestemmingen wonen, werken en van het leven genieten. De evolutie van toerisme volgend op de Tweede Wereldoorlog, waarin de focus van management verschoof van het leveren van toeristische producten naar het verschaffen van toeristische ervaringen geeft een voorbeeld weer van een bredere transformatie aan de gehele economie naar wat Pine & Gilmore definiëren als ‘de ervaringseconomie’. Dit leidde tot nieuwe managementparadigma’s die de nadruk leggen op ervaringsontwerp van toeristische producten door het karakter van toeristische ervaring in al zijn vormen te onderzoeken en op alle niveau’s zoals dat van het gevoel, denken en gedrag.

Projecten op dit gebied omhelsen ondermeer dynamische langetermijnonderzoeken van besluitvorming van reizigers/klanten, online betrokkenheid, gevoelens en welbevinden. Wij bieden ook cursussen op hbo-niveau aan over dit onderwerp aan verschillende branche- en sectorlagen.

Onze experts en contactpersonen: Jeroen NawijnOndrej MitasEugenio van MaanenMarian van der Ent

Storytelling & Consumer Experience

Dr. Moniek Hover, hover.m@nhtv.nl

Een krachtig verhaal prikkelt je fantasie, kan je emotioneel raken en blijft je jarenlang bij. Een goed verhaal maakt abstracte waarden concreet. Daarmee zijn verhalen sterke instrumenten om betekenisvolle belevingen te creëren. In de vrije tijd, maar ook daarbuiten. In nauwe samenwerking met de Efteling, die het lectoraat financiert, promoveerde Moniek Hover met onderzoek over storytelling en de achterliggende principes waarmee verhalen tot stand komen, waarbij de nadruk ligt op de wisselwerking tussen de actoren (‘vertellers’ in de brede zin van het woord) en de context waarin zij zich bevinden. Hover: ‘Sprookjes, zoals die bijvoorbeeld in de Efteling worden ‘verteld’, zijn een geweldige bron aan informatie. Het zijn oerverhalen die enerzijds tijdloos en universeel zijn en anderzijds beïnvloed worden door tijdgeest en cultuur. De principes van storytelling zijn ook toe te passen op andere terreinen. Zo kan een sterke corporate story mensen in een organisatie boeien en binden.’ Met de Efteling Academy én de academische werkplaats Storytelling legt de onderzoeksgroep een sterke verbinding tussen theorie en praktijk.

Lees meer over Moniek Hover

Imagineering & Business Design

Dr. Diane Nijs, nijs.d@nhtv.nl

In een sterk transparante kenniseconomie zijn mensen steeds meer op zoek naar authenticiteit, identiteit, betekenis en beleving. Dit biedt volop perspectieven voor uw organisatie of bedrijf als u innovatie niet schuwt. Deze ontwikkeling vraagt om een andere bedrijfslogica: een logica van openheid, interactie en co-creatie. De onderzoeksgroep doet onderzoek en adviseert bedrijven en organisaties hoe zij vanuit het belevingsperspectief continu kunnen innoveren en fascineren. Zowel in de creatieve industrie als daarbuiten. Nijs: ‘De échte beweegredenen van consumenten en werknemers verliezen we vaak uit het oog, evenals de magie van de eigen organisatie. Het lectoraat helpt bedrijven te transformeren naar betekenisvolle en creatieve organisaties die het spel op een andere manier durven spelen.’ De onderzoeksgroep werkt wereldwijd samen met partners en professors en ontwikkelde een (executive) Master in Imagineering.

Lees meer over Diane Nijs

Placemaking & Events

Prof. Greg Richards, richards.g@nhtv.nl

Evenementen en plaatsen vertegenwoordigen de context waarbinnen vrijetijdsactiviteiten plaatsvinden. Placemaking & Events betreft de relatie tussen vrijetijdspraktijken en de evenementen, ruimten en plaatsen die daarmee geassocieerd worden, om te achterhalen hoe deze praktijken de contexten beïnvloeden, en hoe de contexten op hun beurt vormgeven aan de praktijken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de relatie tussen investeringen (economisch, sociaal, cultureel en relationeel kapitaal) en de verschillende uitkomsten en effecten die naar verwachting voortgebracht worden door de ontwikkeling van specifieke praktijken in verschillende contexten (bijvoorbeeld, economische groei, sociale cohesie, emotionele energie, creatieve output, plaatsgebondenheid).

Lees meer over Greg Richards

Digital Media Concepts

Dr. Marnix van Gisbergen 

Dit onderzoeksgebied dat zich richt op ‘digital media’ is genaamd ‘Contextual Connected Media’ en concentreert zich op virtuele realiteit (VR). Het maakt gebruik van de mediacontext als uitgangspunt om de functionaliteit en rol van virtuele realiteit te meten, onderzoeken en doorgronden. Hiermee biedt het een kader waarmee organisaties VR-concepten en mediastrategieën kunnen uitstippelen die het publiek – dat zich al dan niet binnen verschillende mediaplatformen beweegt – zowel bereiken als aanspreken.  .  

Lees meer over Marnix van Gisbergen

Creative and Entertainment Games

Dr. Mata Haggis
Het onderzoeksgebied van ‘Creative and Entertainment Games’ is getiteld ‘Understanding the shaping of identities and worlds in creative and entertainment games'. Het onderzoekt de discours tussen spelers, DER, en sociale en historische contexten waarbinnen games gespeeld worden. Dit vanuit het perspectief van cultuurkritiek en technologische onderzoeken, waarbij gekeken wordt naar de relatie tussen ‘gaming artefacts’ en de beleving van spelers. 

Lees meer over Mata Haggis

Serious Games

Dr. Igor Mayer
Het ‘Serious Games’ onderzoeksgebied heeft als titel ‘Playful Organisations & Learning Systems’.  Het heeft als ambitie het vormgeven en bestuderen van de impact van games – de  concepten, principes en achterliggende technologie ervan – op teamprestaties, organisatie-effectiviteit, en management van complexe systemen, in het belang van de samenleving.

Een voorbeeld van zo'n complex systeem waarbij serious gaming voor allerlei soorten doeleinden kan worden ingezet is Maritime Spatial Planning. Daarom zijn we partner van

waarbij het simulatie gameplatform MSP Challenge is ontworpen, ontwikkeld en toegepast voor verschillende doeleinden.

Lees meer over Igor Mayer