CELTH

CELTH staat voor Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality en is een samenwerking tussen NHTV, HZ en Stenden.

Een dagje naar een pretpark, een avondje theater, kamperen in eigen land, een nachtje in een luxe hotel. Leuke uitjes, maar leisure, toerisme en hospitality is niet alleen maar leuk, het is ook belangrijk voor de Nederlandse economie. Enerzijds omdat de sector hieraan een wezenlijke bijdrage levert; de Satellietrekening Toerisme van CBS laat zien dat in 2011 de economische betekenis van leisure, toerisme & hospitality € 37,3 miljard was en 2,9% van het bruto nationaal product. Anderzijds omdat de sector randvoorwaarden schept voor een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen en daarmee de ‘quality of life’ in Nederland vergroot. De sector vormt bij uitstek een context voor de ontwikkeling van creativiteit en sociaal, cultureel en netwerkkapitaal; de basis voor economische ontwikkeling.

Innovatie

De groei van bezoekers en bestedingen is echter niet vanzelfsprekend; de internationale concurrentie is zeer groot en het creëren van voldoende onderscheidend vermogen is noodzakelijk om leisure, toerisme & hospitality in en naar ons land continu te bevorderen. Innovatie van product, marketing en business modellen is daarbij van groot belang. Zonder kennis kan er echter geen innovatie plaatsvinden.

Erkenning

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken investeren momenteel in Centres of Expertise: verregaande samenwerkingen tussen hogescholen en het bedrijfsleven met als doel de kennis van de hbo’s beter toegankelijk te maken in het werkveld. De drie hogescholen NHTV, HZ en Stenden hebben het initiatief genomen om een Centre of Expertise voor leisure, toerisme & hospitality op te starten. Dit initiatief is beloond door een toekenning van middelen van het ministerie van OCW.
Daar zijn de drie hogescholen natuurlijk erg trots op, want daarmee is dit het enige Centre of Expertise buiten de officiële topsectoren en het enige Centre of Expertise in het domein van leisure, toerisme & hospitality. Bovendien is het een erkenning van de vele bestaande kennisactiviteiten met het werkveld.

Sinds het begin van dit jaar hebben de drie hogescholen gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor dit Centre of Expertise en nu is CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality) klaar voor de start. De drie hogescholen gaan de bestaande samenwerkingen met werkveldpartijen flink uitbreiden; denk aan nog meer samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties, zowel in het werkveld van leisure, toerisme en hospitality als daarbuiten.

Focus

CELTH is erop gericht kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden, opdat dit domein nog beter in staat is de duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede aan te jagen. Wat voor kennis is er dan nodig? Gebaseerd op diverse sectorvisies, toekomstagenda’s en gesprekken met betrokkenen is vastgesteld dat er behoefte is aan kennis over de volgende onderwerpen:

  • Maatschappelijk en economisch belang van leisure, toerisme en hospitality
  • Innovatief ondernemerschap in leisure, toerisme en hospitality
  • Duurzame ontwikkeling van leisure, toerisme en hospitality
  • Ontwikkeling van (kust)bestemmingen

En die behoefte aan kennis kan op meerdere manieren worden ingevuld: door wetenschappelijk onderzoek te doen naar een bepaald vraagstuk of door kennis toe te passen in praktijkgericht onderzoek met en voor het werkveld. Maar ook door deze kennis nog beter door te geven via het onderwijs, aan onze studenten, maar ook in speciaal maatwerkonderwijs voor professionals in het werkveld. En al die kennis willen we natuurlijk ook optimaal delen, via allerlei publicaties en bijeenkomsten voor het werkveld.

Kijk voor meer informatie op www.celth.nl.

Versteviging buitenlandse contacten

NHTV en CELTH investeren in buitenlandse contacten met onder andere het bedrijfsleven en universiteiten. Zo zijn recent verschillende hogescholen gezamenlijk op reis gegaan naar China om contacten te verstevigen. Bekijk de drie filmpjes:

Contact

Ellen Romers

Medewerker Projectbureau CELTH

T +31 (0)76 - 533 25 74