Expertises

Serious Games

Dr. Igor Mayer
Het ‘Serious Games’ onderzoeksgebied heeft als titel ‘Playful Organisations & Learning Systems’.  Het heeft als ambitie het vormgeven en bestuderen van de impact van games – de  concepten, principes en achterliggende technologie ervan – op teamprestaties, organisatie-effectiviteit, en management van complexe systemen, in het belang van de samenleving.

Een voorbeeld van zo'n complex systeem waarbij serious gaming voor allerlei soorten doeleinden kan worden ingezet is Maritime Spatial Planning. Daarom zijn we partner van

waarbij het simulatie gameplatform MSP Challenge is ontworpen, ontwikkeld en toegepast voor verschillende doeleinden.

Lees meer over Igor Mayer

Destination Branding, Marketing & Placemaking

Toerisme heeft zich ontwikkeld tot een dynamische en snelgroeiende sector, die een interdisciplinair studie- en onderzoeksveld creeërt. De toeristische sector biedt economische voordelen, groei en kansen voor mensen en bedrijven in bestemmingsgebieden. Tegelijkertijd blijft het koppelen van vraag (toeristen) en aanbod (bestemmingen) een uitdaging. Het zal altijd leiden tot een permanente maar schommelende stroom consumenten van en naar bestemmingsgebieden. In tegenstelling tot bijna alle andere economische goederen en diensten zijn het in toerisme niet de goederen en diensten maar consumenten die worden ‘gedistribueerd’. Zonder de rol en het belang van de toerist als consument te willen bagatelliseren, is het duidelijk dat de positie van bestemmingsgebieden steeds belangrijker wordt. Binnen deze onderzoekslijn bestuderen wij de verschillende aspecten van de bestemming vanuit toeristisch perspectief zoals de complexiteit van toeristische ontwikkelingen op internationale bestemmingen en onderzoek naar de daarmee samenhangende veelvoud aan ontwikkelingen in, richting en tussen toeristische bestemmingen. Belangrijke aandacht wordt besteed aan onderzoek naar ontwikkelingsprocessen, die op bestemmingsniveaus plaatsvinden.

Onze experts en contactpersonen: Harald BuijtendijkMiranda CornelisseDineke KoertsBen Offringa

Allianties en connecties met het werkveld: The United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Pacific Asia Travel Association (PATA), The Netherlands Board of Tourism & Conventions (NBTC).

Tourist Experience & Behavior

De essentie van toerisme in de wereld van vandaag is het ontwikkelen en leveren van reis- en bezoekerservaringen aan een verscheidenheid aan personen en groepen die willen zien, begrijpen en ervaren wat het karakter is van de verschillende bestemmingen en de manier waarop mensen in deze bestemmingen wonen, werken en van het leven genieten. De evolutie van toerisme volgend op de Tweede Wereldoorlog, waarin de focus van management verschoof van het leveren van toeristische producten naar het verschaffen van toeristische ervaringen geeft een voorbeeld weer van een bredere transformatie aan de gehele economie naar wat Pine & Gilmore definiëren als ‘de ervaringseconomie’. Dit leidde tot nieuwe managementparadigma’s die de nadruk leggen op ervaringsontwerp van toeristische producten door het karakter van toeristische ervaring in al zijn vormen te onderzoeken en op alle niveau’s zoals dat van het gevoel, denken en gedrag.

Projecten op dit gebied omhelsen ondermeer dynamische langetermijnonderzoeken van besluitvorming van reizigers/klanten, online betrokkenheid, gevoelens en welbevinden. Wij bieden ook cursussen op hbo-niveau aan over dit onderwerp aan verschillende branche- en sectorlagen.

Onze experts en contactpersonen: Jeroen NawijnOndrej MitasEugenio van MaanenMarian van der Ent

Impacts of Tourism on Society

Toerisme is een van de belangrijkste elementen van de wereldeconomie. Het brengt miljarden dollars inkomsten en miljoenen banen wereldwijd op. In vele gemeenschappen vooral die in opkomende landen ziet men het als het enige instrument voor ontwikkeling, en de enige kans op het verhogen van de kwaliteit van leven. Zodoende heeft de toeristische industrie zich uitgestrekt van vakantieoorden aan de kust tot in de bergen en van kleine dorpjes tot grote metropolen. Maar tegelijkertijd begon het toerisme haar achterkant te laten zien. Zowel de activiteiten van investeerders en toeristen hebben negatieve invloeden op de socio-culturele waarden en pluspunten van de omgeving van gastgemeenschappen over de hele wereld. In dit onderzoeksthema onderzoeken wij de invloeden van toerisme op de maatschappij vanuit verschillende oogpunten zoals die van de economie en het milieu en vanuit sociaal & cultureel perspectief.

Vanuit economisch perspectief creeërt toerisme rijkdom en banen, maar die rijkdom lekt weg uit de gemeenschap en de banen zijn vooral op een laag inkomensniveau.Vanuit socio-cultureel oogpunt brengt toerisme mensen met verschillende achtergronden, culturen en tradities samen en draagt vrede uit. Maar tegelijkertijd hebben veel gemeenschappen vanwege de globalisatie hun culturele identiteit verloren en toegegeven aan een ‘Disneyficatie’ van hun dorp of stad. Vanuit milieuoogpunt heeft toerisme nationale parken en beschermde gebieden, waar men unieke voorbeelden van flora en fauna kan vinden, helpen creeeren. Het is echter ook gebleken dat toeristen een probleem vormen vanwege de vervuiling die ze veroorzaken. In dit onderzoeksthema onderzoeken we deze invloeden van toerisme op de maatschappij.

Onze experts en contactpersonen: Rami IsaacJeroen KlijsErdinc CakmakRob BongaertsTomas Mainil

Digitization and Technology in Tourism

Met de opkomst in de jaren negentig van de vorige eeuw, transformeerde Informatie & Communicatie Technologie (ICT) het domein van toerisme wereldwijd. De successen in het ICT-domein veranderde ontegenzeggelijk de praktijken, bedrijfsstrategieen en de sector structureel. Met het jaar 2000 als beginpunt konden we in het ICT-domein een speciale nadruk waarnemen wat betreft de ontwikkeling van een grote serie instrumenten en diensten, die de wisselwerking tussen marktspelers op wereldniveau vergemakkelijken. De ontwikkeling van het internet en zoekmachines, de technologische mogelijkheden en de snelheid van de netwerken hebben het aantal toeristen van over de hele wereld, die technologie gebruiken voor het plannen en documenteren van hun reizen, beïnvloed. ICT biedt de klant niet alleen de mogelijkheid om toeristische producten te herkennen, personificeren en kopen, maar het biedt ook ondersteuning voor de globalisering van de toeristische sector, en biedt efficiënte instrumenten voor de toeristische sector om hun producten wereldwijd te ontwikkelen en verspreiden. Binnen dit onderzoeksthema onderzoeken we de betekenissen en invloeden van nieuwe technologieën op toerisme, onderzoeken we de huidige wijzigingen van technologie, en maken voorspellingen wat betreft toekomstige technologische ontwikkelingen in de toeristische sector zoals big data, datawetenschappen, het internet der dingen, sociale media en de deeleconomie.

Onze experts en contactpersonen: Corné DijkmansWesley PutJeroen VinkesteijnRob Simons

Storytelling & Consumer Experience

Dr. Moniek Hover, hover.m@nhtv.nl

Een krachtig verhaal prikkelt je fantasie, kan je emotioneel raken en blijft je jarenlang bij. Een goed verhaal maakt abstracte waarden concreet. Daarmee zijn verhalen sterke instrumenten om betekenisvolle belevingen te creëren. In de vrije tijd, maar ook daarbuiten. In nauwe samenwerking met de Efteling, die het lectoraat financiert, promoveerde Moniek Hover met onderzoek over storytelling en de achterliggende principes waarmee verhalen tot stand komen, waarbij de nadruk ligt op de wisselwerking tussen de actoren (‘vertellers’ in de brede zin van het woord) en de context waarin zij zich bevinden. Hover: ‘Sprookjes, zoals die bijvoorbeeld in de Efteling worden ‘verteld’, zijn een geweldige bron aan informatie. Het zijn oerverhalen die enerzijds tijdloos en universeel zijn en anderzijds beïnvloed worden door tijdgeest en cultuur. De principes van storytelling zijn ook toe te passen op andere terreinen. Zo kan een sterke corporate story mensen in een organisatie boeien en binden.’ Met de Efteling Academy én de academische werkplaats Storytelling legt de onderzoeksgroep een sterke verbinding tussen theorie en praktijk.

Lees meer over Moniek Hover

Imagineering & Business Design

Dr. Diane Nijs, nijs.d@nhtv.nl

In een sterk transparante kenniseconomie zijn mensen steeds meer op zoek naar authenticiteit, identiteit, betekenis en beleving. Dit biedt volop perspectieven voor uw organisatie of bedrijf als u innovatie niet schuwt. Deze ontwikkeling vraagt om een andere bedrijfslogica: een logica van openheid, interactie en co-creatie. De onderzoeksgroep doet onderzoek en adviseert bedrijven en organisaties hoe zij vanuit het belevingsperspectief continu kunnen innoveren en fascineren. Zowel in de creatieve industrie als daarbuiten. Nijs: ‘De échte beweegredenen van consumenten en werknemers verliezen we vaak uit het oog, evenals de magie van de eigen organisatie. Het lectoraat helpt bedrijven te transformeren naar betekenisvolle en creatieve organisaties die het spel op een andere manier durven spelen.’ De onderzoeksgroep werkt wereldwijd samen met partners en professors en ontwikkelde een (executive) Master in Imagineering.

Lees meer over Diane Nijs

Placemaking & Events

Prof. Greg Richards, richards.g@nhtv.nl

Evenementen en plaatsen vertegenwoordigen de context waarbinnen vrijetijdsactiviteiten plaatsvinden. Placemaking & Events betreft de relatie tussen vrijetijdspraktijken en de evenementen, ruimten en plaatsen die daarmee geassocieerd worden, om te achterhalen hoe deze praktijken de contexten beïnvloeden, en hoe de contexten op hun beurt vormgeven aan de praktijken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de relatie tussen investeringen (economisch, sociaal, cultureel en relationeel kapitaal) en de verschillende uitkomsten en effecten die naar verwachting voortgebracht worden door de ontwikkeling van specifieke praktijken in verschillende contexten (bijvoorbeeld, economische groei, sociale cohesie, emotionele energie, creatieve output, plaatsgebondenheid).

Lees meer over Greg Richards