Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de bedrijfsvoering. Daarnaast coördineert het College van Bestuur het beheer en de dagelijkse gang van zaken. De leden van het College van Bestuur zijn Hein van Oorschot en Nico van Os. 

Hein van Oorschot
Mr. Hein van Oorschot,
voorzitter

Ir. Nico van Os, lid


De secretaris van het College van Bestuur is de heer Wicher Meijer MME (meijer.w@nhtv.nl).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen NHTV. Bovendien fungeert de raad als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht neemt, conform de statuten, besluiten en geeft haar goedkeuring aan voorstellen en informeert zich bovendien over actuele ontwikkelingen inzake onderwijs, onderzoek, organisatie en bedrijfsvoering.

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

  • mevrouw drs. E. Lemkes-Straver, voorzitter (algemeen directeur ZLTO)
  • de heer C.J. Vrolijk RA MGA, vicevoorzitter (adviseur en toezichthouder van verschillende bedrijven en instellingen)
  • de heer drs. L.L.G.M. van Wees MBA MBT, lid (directeur P&O Universiteit van Amsterdam)
  • de heer E. van Lambaart, lid (bestuursvoorzitter Holland Casino)
  • de heer P.C.J. van Grinsven MA, lid (directeur Corporate Development, Royal Schiphol Group)

De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is Wicher Meijer MME (Meijer.W@nhtv.nl)

Meer informatie over de Raad van Toezicht