Samenvatting jaarverslag NHTV 2016

NHTV 50 jaar

Het hele studiejaar 2016-2017 staat in het teken van het feit dat het 50 jaar geleden is dat de oudste rechtsvoorganger van NHTV, het NWIT, is opgericht. In 2016 hebben we dit gevierd met onze nationale en internationale relaties en met onze medewerkers en hun partners. In 2017 vieren we het jubileum met onze studenten, alumni en werkveldrelaties.

Strategische koers

Als gespecialiseerde hoger onderwijsinstelling heeft NHTV een duidelijk profiel en biedt hoger beroepsonderwijs, maar ook wetenschappelijk onderwijs aan op die terreinen waarop elders in Nederland geen adequaat aanbod op academisch niveau bestaat (toerisme en leisure). 

NHTV wil een waardevolle partner voor de beroepspraktijk zijn. Zo worden jonge professionals met de beste startkwalificaties afgeleverd, kennisontwikkeling wordt verbonden met de actuele vragen van het werkveld en de ontwikkelde kennis wordt vervolgens weer doorvertaald naar het onderwijs. Op instellingsniveau  zijn drie onderzoeksthema’s vastgesteld. 

Internationalisering

Internationaal ligt er in de samenwerking prioriteit bij bedrijven en kennisinstellingen in China en Brazilie.De reguliere activiteiten als werving van internationale studenten, verdere versterking van het partnernetwerk (inmiddels meer dan 130) en internationalisation@home zijn gecontinueerd. NHTV wil een zo divers mogelijke populatie van internationale studenten om de international classroom zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met 13,9% internationale studenten die 61 nationaliteiten vertegenwoordigen is dit het hoogste percentage dat ooit is behaald.

Onderwijs

De onderwijsportfolio omvat hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs in de vorm van bachelor- en masteropleidingen, één associate degree-opleiding en diverse vormen van executive onderwijs. In het verslagjaar heeft de portfolio van NHTV geen wijzigingen ondergaan.

Voor de periode 2015-2017 zijn voor de implementatie van de onderwijsvisie prioriteiten vastgesteld: de versterking van de relatie met het werkveld en de personalisering van onderwijs. Digitalisering van het onderwijs krijgt vorm met behulp van het Expertisecentrum e-learning & learning innovations.

In 2016 stond NHTV in de Elsevier ranking in de categorie specialistische hogescholen op een gedeelde tweede plaats. In de Keuzegids 2017 eindigde NHTV in de categorie middelgrote hogescholen op de vierde plaats. Het geheel laat een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar zien. Gezien de ambities en de gewenste positionering zijn verdiepende analyses gemaakt. Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in verbeterplannen per academie voor de korte en lange termijn.

Kennisontwikkeling

In 2016 zijn zowel het onderzoeksprofiel, het onderzoeksbeleid als de interne kennisinfrastructuur verder ontwikkeld, is de onderzoeksvisie herzien en wordt begin 2017 opnieuw vastgesteld. Het onderzoeksprofiel is gebaseerd op drie thema’s: designing and managing experiences, making places and shaping destinations en people and goods on the move. Voor elk van deze drie thema’s zijn of worden meerjarenplannen ontwikkeld. Dit heeft erin geresulteerd dat in het verslagjaar binnen deze thema’s meer verbindingen tussen academies zijn gemaakt en gezamenlijke projecten zijn gestart.

2016 was het vierde jaar van  het Centre of Expertise Toerisme, Leisure, Hospitality (CELTH) en het jaar waarin de toegevoegde waarde van de samenwerking van de drie hogescholen (NHTV, Stenden en HZ) is bekrachtigd door de partners, de markt en het ministerie. Het grootste deel van de gestelde doelen is behaald.

In het Centre of Expertise Logistiek werkt NHTV samen met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool Venlo, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen en de brancheorganisaties TLN en EVO.

In het verslagjaar is het kenniscentrum CRADLE voor Digital Enhanced Reality van start gegaan. Met tien, onder andere Europees gefinancierde, tweede geldstroomprojecten en een groeiend aantal derdegeldstroomprojecten voorziet CRADLE in een duidelijke maatschappelijke behoefte. 

Maatschappelijke verankering

NHTV is direct aangesloten bij de Topsector Logistiek door deelname aan de Human Capital Tafel en werkt samen met TKI Dinalog, het topkennisinstituut voor de landelijke topsector Logistiek dat in Breda is gevestigd. Het onderzoek op het terrein van Digital Entertainment en Imagineering (business innovation) sluit direct aan bij de Topsector Creatieve Industrie. Geconcludeerd is dat NHTV is goed aangesloten bij de relevante provinciale, regionale en lokale samenwerkingsverbanden en participeert in de discussie over de versterking en verbetering van de samenwerking tussen de drie O’s. 

Bedrijfsvoering

Het financieel beleid is gericht op een gezonde financiële huishouding, waarbij zoveel mogelijk middelen beschikbaar zijn voor het primaire proces met een goede balans tussen de staande organisatie en investeringen voor de toekomst. In de begroting 2016 is uitgegaan van een negatief resultaat vanwege de toegezegde investering in onderwijskwaliteit, onderwijsgebonden onderzoek en infrastructuur, in aansluiting op de strategische agenda OCW. Het negatieve resultaat was uiteindelijk groter dan voorzien.

Ook in dit verslagjaar hebben de thema’s duurzame inzetbaarheid en professionalisering van medewerkers een grote rol gespeeld in de HR-activiteiten. Daarnaast hebben onderwerpen als flexibilisering van de arbeidsrelatie, de invulling van participatiebanen en verdere optimalisering van de HR dienstverlening de agenda bepaald. 

De campusontwikkeling was in 2016 gericht op de laatste voorbereidingen in de richting van de realisatie. Het definitief ontwerp is afgerond evenals de financiering van het gehele project. Ook de aanbesteding voor de verbouw van het klooster aan de Mgr. Hopmansstraat is afgerond. De opdracht is gegund aan Mertens Bouwbedrijf uit Weert. De aanbesteding voor de overige gebouwen op het campusterrein wordt in het eerste kwartaal van 2017 afgerond, evenals de aanbesteding voor het landschap. Medewerkers, studenten en wijkbewoners zijn in het gehele proces actief betrokken. 

Kerncijfers NHTV 2015

Aantal bachelorstudenten7.614
Aantal masterstudenten182
Totaal aantal studenten7.796
Percentage buitenlandse studenten13,9%
Aantal academies5
Aantal hbo-bacheloropleidingen10
Aantal wo-bacheloropleidingen2
Aantal hbo-masteropleidingen4
Aantal wo-masteropleidingen1
Aantal associate degree-programma's1
Uitval26,4%
Switch4,4%
Rendement68,6%
Aantal publicaties343
Aantal medewerkers816
Aantal fte652,3
Percentage internationale medewerkers15,4
Student - docent ratio24,7
Opleidingsniveau docerend personeel: master of hoger 81,7%
Liquiditeit1,66
Solvabiliteit53%
Rentabiliteit-1,8%

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Eerdere versies zijn verkrijgbaar via het bestuurssecretariaat.